ماساژ شیاتسو

فلسفه ماساژ ژاپنی شیاتسو

دانش بدون فلسفه ، نظام فکری با اصول راهنما همانند کشتی است که سکان نداشته باشد . به دیگر سخن فردی پر زور اما فاقد اندیشه و تفکر است . فلسفه ، احترام ، صمیمیت و یگانگی را در میان پیروان خود به وجود می آورد . طب فشاری که بخشی از طب شرقی و بر فلسفه شرقی استوار است . درست همانند سایر شیوه های زندگی در شرق . فلسفه مشرق زمین به شدت از فلسفه کنفسیوس، لائوتسه و گواتام بودا متأثر شده است.

کنفسیوس – یکی از برجسته ترین فیلسوفان چینی است که مورد احترام و تحسین بسیار قرار گرفته است . فلسفه کنفسیوس برای قرن ها شیوه تفکر مردم چین را شکل داده است .

کنفسیوس ، همچون بیشتر فیلسوفان ، تبليغ عشق جهانی بوده است ، اما همان طور که درخت ابتدا از یک ساقه آغاز می شود و سپس شاخ و برگ های بسیاری به خود می گیرد ، این عشق جهانی در خانواده آغاز می شود . مهر فرزندی ، عشق ، تبعیت ، وفاداری به خانواده حتی از خود فرد با ارزش تر است .

در هر تقابل میان منافع ، خانواده در اولویت قرار می گیرد. قراردادهای اخلاقی هر فرد از آموزه های کنفسیوس نشأت گرفته است . هواداران بعدی کنفسیوس برای تطبیق دادن اندیشه های کنفسیوس با اندیشه های بودا دست به تغییرات و تفسيرات هوشمندانه ای زدند . حتی اکنون نیز طنین آموزه های کنفسیوس در رفتار ، کردار ، گفتار و عبارات چینی ها شنیده می شود.

میراث او به طور اجتناب ناپذیری از طریق رابطه استاد و شاگردی و بسیاری راه های هوشمندانه دیگر در فلسفه طب فشاری مشاهده می شود

لائوتسه – یکی از عقلای قدیمی چین بوده است . او تبليغ زندگی ساده و «معمولی» می کرد و خود نیز این چنین می زیست . او کتابی با نام «تائو ته چینگ» Tao Te Ching نوشت .

تائو به معنی «راه و روش» است . تعالیم لائوتسه مفهوم بسیار زیبایی دارد : «سعی کن فردی ویژه باشی ، فقط خودت باش» مهم نیست که بهتر از دیگران یا به خوبی فرد دیگری باشی .

دنیا را همان طوری که هست در کلیت آن پذیرا باش و زندگی کن هم چون بخشی از این کل ؛ طبیعی، همچون یک گل که شکوفه هایش به طور طبیعی شکل می گیرد ، بی آن که نگران آن باشد که از گل بعدی بهتر است یا نه.

او می گوید: تمایزی ایجاد نکنید و دست به انتخاب نزنید . انتخاب یگانگی دنیا و کلیت آن را بر هم می زند و عامل پستی و ذلت است .

تائو تمایل است و نه کمال ، هم نقص است و هم کمال ، هر چیزی در جهان وابسته به دیگری است . بنابراین نه استقلالی وجود دارد و نه وابستگی ، بلکه هر آن چه هست وابستگی متقابل است. شکل روشن آن شب و روز ، عشق و نفرت ، عصبیت و عطوفت ، یین و یانگ است.

این نیروها در تضاد و تقابل با یکدیگر نیستند ، بلکه مکمل یکدیگرند . یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد . بنابراین اگر شما یکی از آنها را انتخاب کنید باعث به وجود آمدن دیگری شده اید .

پس انتخاب نکنید و به سوی هیچ افراطی متمایل نشوید ، زیرا اگر شما یکی را انتخاب کنید ، به طور قطع دیگری نیز به دنبال خواهد آمد . (اصل وحدت ضدین و روش تفکر دیالکتیکی در نظریات مولانا نیز مشاهده می شود)

 

– لائوتسه می گوید: به محض آن که مردم، خیر را به مثابه خیر انتخاب کنند ، شر زاده خواهد شد

 

گواتام بودا: رویکرد فرد گرایانه ، گواتام بودا با تفکر و ذهنیت شرقی هم سویی داشته و در مشرق زمین مشتاقانه مورد پذیرش قرار گرفته است . بودائیسم متکی بر اوپانیشادهاست ، که از قدیمی ترین متون مقدس و اساس مذهب هندو است .

فلسفه اصلی آن ادویت» Adwait است، یعنی نه دو تا» و این بدان معنی است که جهان و من دوگانه (تفکیک شدنی – مترجم) نیست . دهنده و گیرنده ، علم و عالم و بالاخره خدا و انسان دوگانه نیستند .

نهایت این اندیشه، ایده آهام براهاماسمی  AHAM BRAHAMASMI است که بر این باور است که من خدا هستم ، در نگاه اول شاید این اندشیه بسیار جسورانه به نظر آید ، اما وقتی به این درک برسیم که منظور از این بیان ، آن است که من متفاوت با خداوند نیستم ، بلکه در او متبلور می باشم و با او یگانه هستم ، دیگر جسورانه به نظر نمی آید.

شناخت بیان های اساسی اندیشه آهام براهاماسمی هدف اصلی هر انسانی است . این شناخت نه در سطح مفهومی یا روشنفکرانه (نظری / مترجم) بلکه در سطح تجربی است.

جهل و عدم شناخت در مورد این حقیقت . «آویدیا» Avidya نامیده می شود و تمایز قائل شدن ناشی از «آویدیا» سرچشه تمامی رنج های بشری است و این دلیلی است بر جهانی پر از پدیده های مثبت و منفی (یین و یانگ) تولد ، رشد ، بلوغ ، مرگ و ریشه های تولد دوباره . شاخت یا روشنفکری ، فرا رفتن از این جدایی در دایره تولد ، مرگ و تولد دوباره ، همان «نیروانا» یا موکیه است.

 

اوپانیشادها راه های گوناگون رسیدن به موکیه را به ما نشان می دهند :

باکتی مارگ Baktimarg: راه فداکاری و ایثار

راج مارگ Rajmarg: راه تجزیه و تحلیل و شناخت

دنیان مارگ Dnyanmarg: راه دانش

دیان مارگ Dhyanmarg: راه تمرکز کردن

 

* ديانه از زمانی که در چین ریشه دوانده ، رنگ و بوی چینی به خود گرفت و به نام «چان» Chan شناخته شد و از زمانی که در ژاپن ظهور کرد ، نام «ذن»Zen  را به خود گرفت . در طول این سفر ، عطر این فرهنگ ها بر «ديانه» افزوده شد و در ژاپن شکوفه آن به گلی زیبا مبدل شد . ذن هم چون دیگر «مارگ» ها یا راه ها محدود به شعائر و آیین مذهبی نشد . ذن مستقیماً به ریشه پرداخت ، به «تمایزات». ذن، هنر عدم تمایز است.

منظور از این عبارت «بی تفاوتی نیست» بلکه معنای آن رسیدن به غایت شناخت «ادویت» است . در واقع «ذن هرگز با عبارات و اظهارات اثباتی فکر نمی کند ، بلکه عموماً با بهره گیری از تمثیلات نفی کننده ای نظیر: «نه این، نه آنه» یا «نتی، نتیه» به تفکر می پردازد .

جستجو درباره حقيقت هنوز به پایان نرسیده است و مانند یک پیکر تراش که قطعه مرمری را تراش می دهد و بخش های غیر لازم را بدور می ریزد، می گوید: «این نه، این نه» و در نهایت آن چه که باقی می ماند مجسمه ای است زیبا – ذن می توان در راه ذن بیشتر پیش رفت ، اما آن چه که باقی می ماند آن است که اگر عامل تمامی رنج ها ، عدم توازن و بیماری ها ، «تمایز قائل شدن» باشد ، تنظیم انرژی بین یین و یانگ ، یا ایجاد دوباره توازن و تعادل ، راه درمان بیماری ها خواهد بود .

بر پایه این اصول متعالی ، هدف طب فشاری ، یافتن راهی است برای ایجاد دوباره تعادل و توازن و دادن توان درمان بیماری ها به بدن آدمی . این یک فلسفه شرقی است و راه آن از طریق فرضیه های علمی نمی گذرد . بنابراین ما تلاشی برای اثبات یا نفی آن نمی کنیم بلکه فقط ما این فلسفه را می خوانیم و تلاش می کنیم که به درک آن نائل شویم.

ما آن بخش را که مورد نظرمان است از آن استخراج می کنیم و باقی را به حال خود رها می کنیم . همان طور که گفته می شود ، هیچ جانشینی برای تجربه وجود ندارد .

تا زمانی که تجربه ای صورت نگرفته باشد ، فرد حق ندارد آن چه را که فقط خوانده است قبول یا رد کند و پس از تجربه کردن دیگر فرقی نمی کند که در مورد آن چیز چه فکر می کرده است .

 

اصول طب فشاری – شیاتسو

مبانی شرقی : فلسفه مشرق زمین بر اصل یگانگی با طبیعت و ضرورت اجتناب ناپذیر تغییر و تحول استوار است . این تئوری بر اساس منطق استقرائی و تمرکز بر مشاهده پدیده های طبیعی جهان شکل گرفته است .

در طبیعت می توان به مشاهده تغییرات فصول رشد ، بلوغ و تکامل ، ثمر دادن ، مرگ و زوال تن آدمی ، کارکردها و بیماری های آن پرداخت . تغییر، به طور تناقض آمیزی ، تنها پدیده پایدار در جهان است . بنابراین، می توان درک کرد که چرا در فلسفه شرق تمایلی برای اجتناب از ارائه یک تعریف قطعی وجود دارد .

 

اهداف ماساژ برگشت به حالت اولیه

– دوباره فعال نمودن مواد متابولیسمی

– تنظیم و طبیعی نمودن خون و لنف

– تنظیم تونوس عضلانی

– تحریک عضلات

– طبیعی کردن عملکرد عضلانی

 

روش ماساژ برگشت به حالت اولیه

 

ماساژ در این دوره به ترتیب زیر انجام می شود:

کمر، سطح خلفی پا، قفسه سینه، اندام فوقانی، شکم، سطح قدامی پاها و کشش لیگامنت ها و تاندون ها انجام می شود .

تکنیک هایی که استفاده می شود شامل: نوازشی، مالشی، مشت و مال، کششی و لرزشی است. اغلب این نوع ماساژ از روی گرمکن و با هدف جلوگیری از سرماخوردگی اجرا می شود.

بنابراین در جریان این نوع ماساژ از روغن استفاده نمی شود. به این نکته توجه داشته باشید که این نوع ماساژ برای شناگر اثری تحریک کننده داشته باشد نه آرامش بخش .

مدت زمان ماساژ برای ورزشکاران جوان و زنان کمتر است. طولانی شدن ماساژ ورزشکاران را خسته کرده و احساس شادابی را از آنها می گیرد و فشاری اضافی بر سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی و عضلانی تحمیل می کند.

در بین زمان های استراحت شناگران در مسابقات بهتر است برای بهره گیری از ماساژ برگشت به حالت اولیه به طور کلی ماساژ عمومی انجام شود و در بعضی از موارد ماساژ قطعه ای نیز به کار برده شود.

روغن های دارویی مناسب برای این نوع ماساژ : ترکیبی از روغن بابونه رومی، روغن سرو، روغن کندر، روغن سرو کوهی و یا ترکیبی از روغن کندر، روغن سرو کوهی، روغن مرزنگوش، روغن اسطوخودوس .

 

ماساژ شیاتسو

 

ماساژ هنر شفا بخش باستانی، برای تمام دستگاههای بدن فواید بسیاری دارد که در زیر تعدادی از آنها آورده شده است .

دستگاه اعصاب با استفاده از ماساژ عمیقا تحت تاثیر قرار می گیرد. از آنجا که ماساژ تسکین دهنده و آرامش بخش است، سیستم اعصاب را آرام می کند.

اختلالاتی هتل بیخوابی، تنش، سردردها و سایر بیماریهای ناشی از فشارهای روانی تحت تاثیر قدرت شفابخش تماس های انگشتان بهبود می یابند و به جای آنها آرامش و صلح به مغزهای آشفته و نگران باز می گردد.

نتیجتا اثر ماساژ بر اعصاب می تواند برانگیختگی، زیاد شدن فعالیت ماهیچه ها، رگها و غددی باشد که آنها را کنترل می کنند. ماساژ هنگام خستگی و خواب آلودگی بسیار ارزشمند است.

دستگاه ماهیچه ای از ماساژ سود بی شماری می برد. هنگام ماساژ ماهیچه ها، توازنی بین انقباض و آرمیدگی آنها به وجود می آید. بعضی از حرکت های ماساژ با آرام کردن و کشش دادن به نسوج نرم بدن و ماهیچه ها گرفتگی و تنش را در آنها کاهش می دهد.

نسوج فيبروز شده چسبندگی و نسج سفید ناشی از زخم های کهنه را می توان با ماساژ از بین برد و تمیز کرد زمانی که ماهیچه ها منقبض میشوند، تولید سموم قطع می گردد. سایر حرکتها که سبب انقباض ماهیچه ها می شود، به هماهنگ تر شدن حرکات ماهیچه ها کمک می کند. خستگی و سفتی عضلات که از فعالیت بیش از حد ایجاد میشود و در عضلات ترکیبات سمی تولید می کند با انقباض و شل شدن کاهش می یابد.

اسکلت بدن با ماساژ قوی میشود. ماساژ بر استخوان ها از راه غیر مستقیم اثر می گذارد بدین ترتیب که با بهتر شدن گردش خون و لنف در عضلات گردش خون در استخوان ها بهتر می شود و نتیجه آن تغذیه بهتر و رشد بیشتر استخوان هاست. سفتی مفاصل و دردهای که ناشی از این گونه بیماری هاست مثل آرتریت، از طریق راحت و آسان شدن حرکتها کاهش می یابد.

دستگاه گردش خون نیز از ماساژ فایده می برد. ماساژ با تشدید جریان خون در تمام سیستم بدن فشار وارد بر رگ ها و سیاهرگ ها را کم می کند و گردش خون ضعیف را بهبود می بخشد و ناراحتی های قلبی را کم می کند. تعداد ضربان قلب کاهش می یابد و فشار خون بالا کم می شود و بدین ترتیب قلب تقویت می گردد.

دستگاه لنفاوی نیز تحریک می شود و جریان لنف در سراسر بدن سرعت می یابد. با ماساژ ترکیبات سمی و مضر که به علت فشارهای روانی بیش از حد در بدن انباشته شده است، بسرعت از بین می رود.

زمانی که جایی از بدن ما جراحت بر می دارد اغلب مقدار زیادی تورم بوجود می آید که باید توسط جریان لنفی پاک سازی شود. ماساژ می تواند رگهای لنفی را خالی کند و این تومورها را از بین ببرد.

در صورتی که این مایع حرکت نکند به صورت نیمه جامد در خواهد آمد و بدین طریق از رگهای لنفی نمی تواند عبور کند و بنابراین به نسوج اطراف می چسبد

ماهیچه ها، استخوان ها، تاندون ها رباط ها و تشکیل چسبندگی میدهد. در صورتی که در مفصلی چسبندگی بوجود آید حرکت به طور موقت محدود می شود.

دستگاه تناسلی – ادراری ماساژ شکم و پشت فعالیت کلیه ها را افزایش میدهد و بدین ترتیب دفع مواد زاید تقویت می شود و احتباس مایعات کاهش می یابد.

دستگاه تولید مثل نیز با ماساژ تقویت می شود. ماساژ شکم و پشت به از بین رفتن ناراحتی های قاعدگی مثل قاعدگی دردناک، نامنظم، سندرم قبل از یائسگی و نشانه های مربوط به یائسگی کمک می کند.

دستگاه تنفسی به محض آن که فعالیت شش ها به واسطه ماساژ افزایش می یابد بهتر کار می کند. با ماساژ بیشتر، ریتم تنفس آرام و عمیق خواهد شد در صورت لزوم، می توان از طریق روش پرکاشن که روی پشت، بالای شش ها انجام می شود بلغم و ترشحات برنش ها را به بیرون راند دستگاه گوارش نیز سود می برد زیرا ماساژ حرکات دودی روده را افزایش میدهد و دفع مواد زاید را سرعت می بخشد و بدین ترتیب از بروز یبوست جلوگیری می کند.

ماساژ، ماهیچه های جدار روده ها و شکم را تقویت می کند و سبب ترشح شیره هضم غذا در کبد، لوزالمعده، معده و روده ها میشود. ماساژ ضمن آنکه به هضم غذا و دفع مواد زاید بدن کمک می کند، جذب مواد غذایی هضم شده را افزایش می دهد.

پوست ماساژ برای فعالیت و تغذیه پوست مفید است، غدد چربی و عرق را تحریک می کند و با تقویت عملکرد آنها سموم مترشحه را دفع می نماید.

بمحض از بین رفتن سلول های مرده پوست منافذ پوست باز می شود و تنفس و نرمی و قدرت کشش پوست بیشتر می شود. حالت پوست، رنگ و خاصیت کشش آن افزایش می یابد و پس از ماساژ پوست از شادابی و طراوت می درخشد.

ماساژ درمان بسیار مفید خیلی از بیماریها و ناراحتی هاست و سبب می شود فرد سلامت و تناسب اندام خود را باز یابد. بدانید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.

امروزه تمام مردم از هر گروه سنی به طور روزافزونی به درمان طبیعی روی آورده اند تا بتوانند از طریق آن سلامت جسم و روان خود را ارتقا بخشند و به یک زندگی طولانی، شاد و هماهنگ بدون هیچ گونه بیماری دست یابند .

متخصصان سه دسته از نیروی مقاوم را که بر عملکرد شنا اثر می گذارند، تعریف کرده اند که آنها عبارتند از: نیروی مقاوم شکلی، موجی و اصطکاکی نیروی مقاوم شکلی هم چنان که از اسمش پیداست، توسط شکل و یا نحوهی قرار گرفتن بدن شناگران در آبی که در آن حرکت می کنند، به وجود می آید. این امر تابع دو چیز است : یکی فضایی که شناگران در آب اشغال می کنند، و دیگری حالت یا وضعیت بدنی که آنها در آب به خود می گیرند.

نیروی مقاوم موجی توسط امواجی که شناگر در حال شنا تولید می کند به وجود می آید و نیروی مقاوم اصطکاکی به سبب برخورد مولکول های آب با پوست بدن حاصل می شود. این سه دسته از نیروی مقاوم را برای شما در این مقاله تشریح می کنیم.

 

مقدمه ای بر ماساژ ژاپنی شیاتسو

در عصر حاضر، وقتی به این درک می رسیم که چگونه از طبیعت بیشتر دور شده ایم، باید به خود آئیم و به این فکر بیفتیم که انسان بخش جدایی ناپذیری از طبیعت است و باید یک بار دیگر با آن آشتی کند. مخالفت و دوری از راه زندگی طبیعی، ما را از غنای بی نظیر آن محروم می کند.

دنیای مدرن به طرز وحشتناکی ما را در چنبره اضطراب و نگرانی های گوناگون گرفتار کرده است . آلودگی های هوا، آب و صدا تأثیر مخرب خود را بر جسم و جان ما (فیزیکی و روانی) باقی می گذارد.

هیجانات زیاده از حد و انگیره های متعدد و گوناگون ما را وادار به داشتن تحرک زیاد و سرعت سرگیجه آور می کند. دسترسی آسان به خوردن و نوشیدن، ما را بیشتر به سمت عدم تعادل هدایت می کند .

متأسفانه عصر حاضر به عصر قرص و دارو تبدیل شده است. برای هر چیزی داروئی هست. برای کاهش استرس، یک قرص برای بی خوابی، یک قرص دیگر برای مبارزه با هر درد واقعی و خیالی، دارو و باز هم داروهای بیشتر؛ آنتی بیوتیک، ضد افسردگی، استروئید و غیره.

مصرف این داروها تأثيرات جانبی مخربی بر بدن ما باقی می گذارد و برای مبارزه با این تأثیرات منفی باز هم باید قرص بیشتری مصرف کنیم و باز هم پذیرای اثرات منفی و جانبی بیشتری باشیم.

برای فرار از دست این قرص ها و داروها باید به جستجوی راه حلی دیگر برای مشکلات خود برآئیم. چرا فراموش کرده ایم که بدن ما قادر است از توانایی خود درمانی برای درمان بسیاری از بیماری ها بهره گیرد؟ باید حداقل فرصتی را در اختیار بدن قرار دهیم تا بتوان بر مشکلات خود فائق آید.

طب فشاری یکی از مجموعه دانش هایی است که می تواند بر قدرت خود درمانی بدن بیفزاید تا به طور کاملا طبیعی و فیزیولوژیک بر بیماری های خود غلبه کند.

اکنون شکاف عمیقی در دانش بشر نسبت به کار کرد بدن انسان به وجود آمده است . آیا بهتر نیست به جای استفاده از داروهای شیمیایی برای درمان بیماری ها، که خود دارای اثرات جانبی منفی متعددی است ، با افزودن به توانایی های خود درمانی، کمک کنیم تا از بدن خود محافظت کنیم و بیماری ها از ما دور شوند؟ طب فشاری قادر است به بدن انسان این توانایی را ببخشد و معجزه قدرت خود درمانی را به ما نشان دهد.

طب فشاری یا «شیاتسو روشی است ژاپنی با قدمتی بیش از ۳۰۰۰ سال. «شی» یعنی انگشت و «اتسو» یعنی فشار. این روشی بر اساس فلسفه مشرق زمین، که متأثر از فلسفه کنفسیوس، تائوئیسم و بخصوص ذن در بودیسم می باشد، به وجود آمده است. از این رو به آن «ذن شیاتسو» نیز می گویند. ا

طب سوزنی در طول هزاران سال در چین به کار گرفته شده است. گفته می شود که راهبان قدیمی بودایی تبت روش طب سوزنی را با خود به چین آورده اند.

گروهی بر این باورند که اصل این روش از هندوستان آمده است. کتاب بسیار قدیمی و کهنسال آیورودا «سوشروت سان هیتا» Sushrut Sanhita با اشاره به «مارما ویدنیان» Marma Vidnyan به بحث درباره ۱۰۸ نقطه در بدن با ذکر جزئیات آن می پردازد.

در مورد طب فشاری نیز گفته می شود که ریشه اصلی آن ژاپنی بوده و ابتدا توسط درمانگران نابینا به کار گرفته می شد. از این روش، در ابتدا برای رفع درد و آرامش استفاده می شد.

با آمیخته شدن فلسفه ذن به این روش، طب فشاری مورد پذیرش سایر علوم نیز قرار گرفت. امروزه این روش در ژاپن بیش از هر کشوری به کار گرفته می شود.

«شیاتسو» به عنوان یکی از ماساژهای معروف به شمار می رود که تمام مزایای آن از طریق علمی به اثبات رسیده اند. این ماساژ، سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند و شما را در مقابل کمر درد، سردرد، آسم و خشکی ستون فقرات نجات میدهد که برای دنیای ماشینی امروز گزینه مناسبی است .

علم ثابت کرده است که ماساژ باعث از بین رفتن استرس شده و سلامت بدن را افزایش می دهد به علاوه هنگامی که کسی شما را ماساژ می دهد احساس فوق العاد های به شما در دست می دهد، که ناشی از مالش ماهیچه و استخوان ها، رفع اسپاسم نواحی مورد نظر و ایجاد جریان خون بهتر د عضور می باشد.

 

با کمک ماساژ درمانی می توانید به موارد زیر دست یابید

۱-طراوت و شادابی پوست

۲- رفع خشکی پوست

۳- رفع همیشگی حوش های پوستی و رفع ریزش موها.

۴- رفع سرماخوردگی

۵- درمان آسم

۶- رفع آلرژی و خارش های فصلی، آبریزش، گرفتگی بینی، عطسه

۷- رفع درد دندان و التهاب لثه.

۸- رفع سوءهاضمه، يبوست، اسهال و دل درد.

۹- رفع خستگی چشم، تاری دید، ضعف بینایی

۱۰- رفع سرگیجه، سردرد و میگرنژ

۱۱- رفع بی خوابی و افسرگی

۱۲- درمان تپش قلب، گرفتگی ناحیه گردن، هموروئید، ورم مفاصل، وزوز گوش، دیابت – کمر درد، ناتوانی در کنترل ادرار – لاغری و کم وزنی، کنترل و کاهش اشتها – درمان قطعی فشار خون و …

 

ماساژ شیاتسو

 

افرادی که یک دوره کامل ماساژ شیاتسو را طی کنند آنقدر راحت و آسوده می شوند که برای تکرار ماساژ حاضر به پرداخت هر هزینه ای هستند. به همین دلیل ماساژورهای متخصص درعلم شیاتسو در کشورهای خاور دور از حقوق بسیار بالایی برخوردارند و کلینکهای خاصی برای این امر بر پا ساخته اند.

شیاتسو (فشار درمانی) چیست؟ شیاتسو به معنی فشار انگشت، روشی از ژاپن باستان است. که در آن با مالش عمیق نقاط و مدارهای طب سوزنی، جسم و روح و روان در تمام سطوح تحت درمان قرار می گیرند البته به هیچ وجه نباید با طب سوزنی اشتباه گرفته شود.

مالش مسیرهای انرژی در بدن بر اساس دانش شیاتسو و کاربرد هر نقطه از نقاط انرژی و برای درمان و تسکین بیماری هاست حدود ۴۰۰۰ سال پیش چینی ها کشف کرده اند که فشار دادن بعضی از نقاط بدن به تسکین درد و استرس کمک می کند.

اصول شایسو حال باید دید که چگونه یک نقطه ای را که باید در آن قسمت فشار اعتمال شود، پیدا کنیم؛ بهتر است ابتدا توضیح دهیم که چگونه مکان اعمال فشار را بیابیم.

 

مکان توصیف شده در زیر یک الگوی کلی است، چرا که مکان درست اعمال فشار از هر شخص به شخص دیگر تغییر می کند.

١- لمس کردن و مالش دادن : اطراف محلی که در آن به دنبال نقطه اعمال فشار می گردیم لمس کنید و مالش دهید. این مکان می تواند نقطه ای باشد که پوست تیره، قرمز، سرد، تب دار و یا خشک است و یا در جایی که احساس متفاوتی در هنگام لمس داریم

۲- نیشگون گرفتن : بعد از اینکه مکان حدودی اعمال فشار را پیدا کردمکان، با شست و انگشت اشاره به آرامی آن مکان را نیشگون بگیرید. مکان های اعمال فشار در شکل و اندازه نوک انگشت هستند. به دلیل اینکه مکان های اعمال فشار حساس هستند، طبیعی است که باید دردی را در حین نیشگون گرفتن تحمل کنید.

۳- با فشار دادن مکان حساس: با انگشت شست و اشاره مکان اعمال فشار را بیابید.

 

شیاتسو به صورت دو حرکت فشار دادن و مالش دادن در حرکت دایره ای انجام می شود. می توان به مدت ۳ ثانیه محل مورد نظر را فشار دهید و به تدریج در ۳ ثانیه بعدی رهایش کنید. نقطه را تا زمانی که علامت بیماری کم شود یا محدوده آن برای لمس گرم شود، تحریک کنید و میزان فشار بسته به نوع و علائم بیماری متفاوت خواهد بود.

ماساژ شیاتسو می تواند با استفاده از خلال دندان برای اعمال فشار انجام شود. یک عدد خلال دندان با یک بسته خلال دندان که با یک نوار لاستیکی بسته شده است لازم است. به مدت ۲ ثانیه مکان مورد نظر را با استفاده از خلال دندان فشار دهید و در دو ثانیه بعدی فشار را کمک کنید. البته مواظب باشید بیش از حد فشار اعمال نکنید.

به دلیل اینکه بیشتر نقاط اعمال فشار متقارن هستند پس باید نقاط را از دو طرف بدن تحریک کنید و اگر در یک سمت بدن احساس درد کردید، بر تحریک این نقطه تمرکز کنید.

 

موارد منع این ماساژ :

 ١- اگر باردار هستید هرگز محل های روده بزرگ و کبد را تحریک نکنید ،چرا که باعث سقط جنین می شود

۲- از ماساژ شیاتسو بلافاصله قبل و بعد از غذا، حمام کردن، ورزش کردن یا نوشیدن مشروبات الکلی استفاه نکنید.

٣- اگر شما از تب، درد و التهاب و خارش شدید منجر به پاره ای از بیماری ها می شود رنج می برید با پزشک خود مشورت نمایید

۴- هرگز از ماساژ شیاتسو برای زخمهای باز، رگهای واریسی، تومورهای پوستهای عفونی یا مکان هایی کطامکان شکستگی استخوان است استفاده نکنید.

 

طب فشاری اساس «بین» یا منفی و «یانگ» یا مثبت پین و یانگ انرژی هایی هستند که در تمام بدن جاری بوده و مسئول کارکرد طبیعی بدن و همه اندام های آن می باشند.

مراقبه و مدیتیشن به کشف گذرگاه ها و مسیرهای این انرژی و جریان آن کمک می کند. به این گذرگاه ها و مسیرها «مریدین» گفته می شود، که در زبان چینی «جینگ – الو» Ching – Lo و در زبان ژاپنی «کیراکو» Keiraku نامیده می شود.

در نقاط معینی این مریدین های انرژی به سطح بدن نزدیک می شوند و می توان برای درمان به آنها دسترسی پیدا کرد. به این نقاط در زبان ژاپنی، نقاط «تسوبو» Tsubo گفته می شود. هر گونه اختلال و عدم تعادل در جریان انرژی می تواند در بدن بازتاب یافته و منجر به بروز بیماری یا عوارض پاتولوژیک گردد.

درمان بر روی این نقاط (تحرک نقاط) به بازگشت تعادل در جریان انرژی کمک کرده و بدن قادر می گردد که به رفع اختلالات و درمان خود بپردازد. هماهنگی و یگانه شدن با طبیعت و ضرورت تغییر، سنگ بنای طب شرقی است.

روشی های متعدد درمانی برای این مهم وجود دارد، مثل: طب سوزنی، حرارت دهی (موکسینگ)، أما Amma ليزر، تحركات الکتریکی و روشی های بسیار دیگر ما طب فشاری را انتخاب کردم.

زیرا دارای امتیازات ویژه ای است. این روشی کاملا مطمئن و بی خطر بوده و هیچگونه آثار جانبی منفی ندارد. طب فشاری روشی است بدون تهاجم و یورش، بدون نیاز به سوزن یا دارو کاربرد آسانی دارد و به سهولت می توان آن را آموزش داد و یاد گرفت. کار درمان با این روش می تواند در خانه توسط خود فرد یا نزدیکان او انجام گیرد.

در این روش به آزمایشات گسترده، بستری شدن در بیمارستان و عمل جراحی نیازی نیست. طب فشاری روش درمانی بسیار ارزانی است، زیرا هیچ نیازی به وسائل و ابزار پیچیده و مدرن پزشکی ندارد.

از همین رو به ویژه در کشورهایی نظیر هند بسیار مفید و پرکاربرد است. آخرین امتیاز آن و نه البته بی اهمیت ترین آن، این نکته است که روشی کاملا طبیعی برای درمان بیماری ها است.

آموزشگاه های بسیاری برای آموزش طب فشاری وجود دارند. روشی که ما در این کتاب به شرح آن خواهیم پرداخت از تئوری مریدین های انرژی بهره می گیرد.

مدت زمان فشار بر روی هر نقطه مورد نظر بین ۷ تا ۱۰ ثانیه است و حداکثر زمان درمان ۵ تا ۷ دقیقه می باشد، اما نتیجه کار حیرت آور است.